SOLUCIÓ DE L'ENIGMA 10

RESPOSTA:



Els cadàvers no tenien melic