Solució de l'enigma 3

Un gos amb moltes manies

La solució de l'enigma 3 és:

S'adormirà a l'última volta!