SOLUCIÓ ENIGMA Nº10

                                                         Un animal curiós

    Quin animal coneixes que tingui els peus sobre el cap?

                                SOLUCIÓ:     El poll